IR171126 Rataosan täsmällisyyden parantaminen Sk-Kok ja Yv-Ol

Sijaintipaikkakunta: Seinäjoki – Kokkola, Ylivieska – Oulu

Rakennuttaja/tilaaja: Liikennevirasto

Sisällön kuvaus: DrS Releasetinlaitteiden muutostyöt kytkentäsuunnitelmineen ja toteutuksineen. REST- ja VLUK-toiminto jokaiselle liikennepaikalle (Lpa)-(Kok) ja (Yv)-(Ol) pois lukien Kilpuan liikennepaikka.
– Kaikkien em. töiden vaatimat suunnittelu- ja muutostyöt materiaalihankintoineen, tarkastus (SIT) ja vaiheittainen liikenteelleluovutus.
– Kaiken turvalaitedokumentaation päivittäminen vastaamaan lopullista tilannetta ja dokumentaation ajantasaisuuden tarkastaminen.
– Loppupiirustuksien laatiminen.
– Turvallisuusperustelun laatiminen (Specific Application Safety Case) soveltaen standardin EN 50129 vaatimuksia.
– Safety case – dokumentin ja arviointilaitoksen hyväksymän turvallisuuden arviointikertomuksen toimittaminen.
– Erilliskäyttötaulujen muutokset.

Hankkeen tarkoituksena on parantaa liikennepaikkojen liikenteenohjausjärjestelmien toiminnallisuutta. Liikenteen täsmällisyys paranee ratatöiden aiheuttamien haittojen vähenemisenä ja liikenteenohjauksen joustavuuden lisääntymisen myötä.

Kesto: 12kk

Valmistumisajankohta: 5/2017

KR191172 TRL Suunnittelu Pori

Sijaintipaikkakunta: Pori

Rakennuttaja/tilaaja: Väylävirasto

Sisällön kuvaus: Rauhanpuiston, Pihlavan yhdystien ja Pihlatien tasoristeysten varoituslaitosten uusimisen rakentamissuunnittelu sisältäen mm. toiminta- ja työtapaselostuksen, elementtiluettelon, asemapiiroksen, sijoitussuunnitelman ja kaapelointisuunnitelman.

Kesto: 4kk

Valmistumisajankohta: 10/2019

KR184855 Vainikkala, raiteistopidennykset

Sijaintipaikkakunta: Vainikkala

Sisällön kuvaus: Rautatieto toimitti Vainikkalan rautatieliikennepaikan raiteistopidennyksiin liittyvät turvalaitteiden ulkolaitetyöt sekä urakkaan kuuluvia vahvavirtatöitä.

Kokonaisuuteen on kuulunut mm. runko- ja pienkaapelointia, käytöstä poistuneiden turvalaitteiden purkutöitä, uusien turvalaitteiden saattaminen käyttöönottovalmiuteen, johon kuului mm. asennustyösuoritteet testauksineen sekä vaihdelämmitysten purku-, asennus- ja mittaustöitä.

Itäisen yhdysliikenteen vilkkaimmalle raja-asemalle saatiin käyttöön lisää raidekapasiteettia erityisesti rahtiliikenteen tarpeisiin aikataulussaan.

Kesto: 5kk

Valmistumisajankohta: 10/2019

KR182579 Pännäisten kolmioraiteen turvalaiteurakka

Sijaintipaikkakunta: Pännäinen

Rakennuttaja/tilaaja: Liikennevirasto

Sisällön kuvaus: Hankkeen pääasiallisena tarkoituksena on ollut parantaa rautatiekuljetusten kustannustehokkuutta ja liikennnöintiä, varmistaa rataosan liikennöitävyys ja junaturvallisuus skeä edistää rautatieliikennettä ja rataverkon käyttöä.

Rautatieto on toimittanut hankkeelle sopimuksen mukaiset työsuoritteet. Työlaajuuteen on kuulunut mm. turvalaitteiden muutos- ja kytkentäsuunnittelu sekä asetinlaitetyypin Siemens Drs laajennus- sekä kytkentätyöt urakan vaatimilta osin. Suunnittelu- ja toteutustyöhön on kuulunut mm. opastimet, vaihteet, JKV, tasoristeyslaitoksen asetinlaiteriippuvuuden toteutus, turvalaitekaapit, REST- ja VLUK toimintojen toteutus uusille elementeille sekä erilliskäyttötaulun laajamittainen suunnittelu- ja muutostoteutus.

Hankkeella on toteutettu lisäksi uusien ulkolaitteiden runko- ja pienkaapeloinnin toteutus.

Turvalaitedokumentaatio on päivitetty vastaamaan lopullista tilannetta, jonka lisäksi liikennepaikan muu dokumentaatio on tarkastettu ja ajantasaistettu.

Urakassa on laadittu asetinlaitteelle hyväksytysti turvallisuusperustelu (Specific Application Safety Case) soveltaen standardia EN50129.

Väyläviraston Linki

Kesto: 8kk

Valmistumisajankohta: 02/2019

IR161489 HELRA JKV-työt Ebiloop muutokset, ulkolaitetyöt

Sijaintipaikkakunta: Riihimäki – Lahti, Luumäki

Rakennuttaja/tilaaja: Liikennevirasto

Sisällön kuvaus: Hankkeessa korvattiin Ebiloop KC ja LC komponenteilla toteutettu JKV -järjestelmä vastaavalla ADTRANZ- koodaimilla toteutetulla järjestelmällä. Hankkeeseen kuului:
– Suunnitelmien mukaiset muutostyöt JKV-järjestelmään
– kaiken työssä tarvittavan materiaalin (tilaaja toimittaa baliisit ja koodaimet)
– punakynäpiirustukset kaikista työhön liittyvät suunnitelmista joihin muutokset kohdistuvat
– muutoksien suunnitelu, mm. koodainten kytkentöjen ja virransyötön osalta
– osallistumisen käyttöönottoon ja mahdollisiin esitestauksiin maastossa (SAT)
– muutostyöt kaappeihin suunnitelmien mukaisesti
– ohjauslinjojen asennus opastinmuuntajat ja koodaimet kaappeihin
– suunnitelmissa esiintyvien merkkien asentaminen

Kesto: 8kk

Valmistumisajankohta: 12/2016

KR180716 Oulu-Kontiomäki turvalaitteiden välisuojastuspisteet urakka

KR180716 Oulu-Kontiomäki turvalaitteiden välisuojastuspisteet urakassa suunniteltiin ja rakennettiin kokonaan valmiiksi Hyrkkään, Niskan, Liminpuron ja Melalahden liikennepaikkojen turvalaitteet.

Rakennuttaja/tilaaja:Väylävirasto

Sisällön kuvaus:
– Turvalaitelogiikan kytkentäsuunnittelu ja toteutus
– Laitetilojen rakentaminen
– Työhön liittyvien johtoteiden kaapelointien rakentaminen
– Käyttöönottotarkastuksiin ja liikenteelle luovutuksiin osallistuminen
– Sähköradan ajolankasyötöjen suunnittelu ja toteutus sisältäen katkeamattoman virransyötön
– Radan merkkien suunnittelu ja toteutus
Suunnittelu ja rakentaminen toteutettiin siten, että suojastusjärjestelmä täyttää soveltuvin osin Suomen asetinlaitevaatimukset ja Ratatekniset ohjeet

Välisuojastuoisteiden turvalaitelogiikka toteutettiin Selbstblock VR -järjestelmän teknologiaa ja se sovitettiin nykyiseen asemavälisuojastukseen erikoisratkaisuin K50-vapaakytkennällä täydennettynä. Opastinvarustusta täydennetiin Odota Seis / Odota Aja -opasteet sisältävällä esiopastinkytkennällä. Raiteen vapaanoaolun valvonta toteutettiin Az S 350 U -Akselinlaskentajärjestelmällä.

Hankkeen tarkoituksena on parantaa radan kapasiteettia ja varmistaa erityisesti Venäjältä Vartiuksen suunnasta tulevan rautapelletin transitokuljetukset Kokkolan satamaan ja Raahen terästeollisuudelle.

Hanke sisälsi useita uusia Rautatiedon kehittämiä innovaatiota ja ratkaisuja.

Hankkeen sopimussumma 1,1M€

Valmistumisajankohta: 08/2019

KR189109 TRL Suunnittelu Joensuu

Sijaintipaikkakunta: Joensuu

Rakennuttaja/tilaaja: Väylävirasto

Sisällön kuvaus: Kolman, Mätäsvaaran ja Salonkylän tasoristeysten varoituslaitosten uusimisen rakentamissuunnittelu sisältäen mm. toiminta- ja työtapaselostuksen, elementtiluettelon, asemapiiroksen, sijoitussuunnitelman ja kaapelointisuunnitelman.

Kesto: 4kk

Valmistumisajankohta: 05/2019

KR152098 Nurmes, turvalaite- ja vahvavirtatyöt

Sijaintipaikkakunta: Nurmes

Rakennuttaja/tilaaja: Destia Rail / Liikennevirasto

Sisällön kuvaus: Projektissa Rautatiedon työnkuvaan kuului liikennepaikan uusittuihin raideosuuksiin sekä vaihteisiin (6kpl) liittyvien raidevirtapiirien, vaihdetöiden, vaihteenlämmitysten sekä JKV-töiden osalta irroitukset ja kytkentä/suunnittelutyöt sekä turvalaite- että vahvavirtakäyttöönotot mittauksineen.

Kesto: 3kk

Valmistumisajankohta: 11/2015

Turvalaitepäivystys, Alue 6

Sijaintipaikkakunta: Liikenneviraston KPa 6 kokonaisuudessaan.

Rakennuttaja/tilaaja: VR Track / Liikennevirasto

Sisällön kuvaus: Alueen kaikkien rautatieturvalaitteiden vikapäivystys ja -korjaus.

Kesto: 2kk

Valmistumisajankohta: 8/2014

Turvalaitekunnossapito, Alue 8

Sijaintipaikkakunta: Yläsavo

Rakennuttaja/tilaaja: Destia Rail / Liikennevirasto

Sisällön kuvaus: Opastinturvalaitoksien, tasoristeyslaitoksien sekä suojastuksen kunnossapito.

Kesto: 2kk

Valmistumisajankohta: 11/2013

Turvalaitepäivystys, Alue 9

Sijaintipaikkakunta: Oulu – Kokkola väli

Rakennuttaja/tilaaja: VR Track / Liikennevirasto

Sisällön kuvaus: Alueen kaikkien rautatieturvalaitteiden vikapäivystys ja -korjaus.

Kesto: 1kk

Valmistumisajankohta: 7/2014

Turvalaitteiden kunnossapito, Alue 11

Sijaintipaikkakunta: Pikkarala, Muhos, Utajärvi, Vaala, Kivesjärvi, Paltamo

Rakennuttaja/tilaaja: VR Track / Liikennevirasto

Sisällön kuvaus: Turvalaitteiden ulkohuollot ja tievaroituslaitosten syyshuollot.

Työhön kuului mm. valo-opastimien, ratalaitekaappien, relekojujen, raidevirtapiirien, akselilaskentaosuuksien ja avainsalpalaitteiden määräaikaistarkastukset ja -huollot.

Kesto: 3kk

Valmistumisajankohta: 12/2014

Turvalaitteiden kunnossapito, Alue 1

Sijaintipaikkakunta: Ri – Jp

Rakennuttaja/tilaaja: VR Track

Sisällön kuvaus: Turvalaitteiden kävelytarkastus ja huoltokorjaus. Kävelytarkastuksen johdosta havaitut puutteet myös korjattiin. Huoltokorjauksen aikana porattiin yli 60 Cempre reikää kiskoon raidevirtapiirin johtimia varten sekä asennettiin noin 60 metriä 50 mm2 ja 50 metriä 25 mm2 kuparijohdinta. Lisäksi ammuttiin kiskoon yli 470 yhdyslenkkiä tappijuotoskoneella sekä asennettiin lukuisia uusia kiskokaivoja.

Kesto: 3kk

Valmistumisajankohta: 12/2014

Vaihteiden kunnossapito

Sijaintipaikkakunta: Kohteet pääosin Liikenneviraston KPa 7 alueella

Rakennuttaja/tilaaja: VR Track / Yksityisraiteiden haltijat

Sisällön kuvaus: Alueella sijaitsevien yksitysraiteiden vaihteiden kunnossapito ja työnjohto vaihdepätevän henkilön toimesta.

Kesto: 4kk

Valmistumisajankohta: 09/2015

Turvalaitteiden kunnossapito, Alue 7

Sijaintipaikkakunta: Liikenneviraston KPa 7 kokonaisuudessaan.

Rakennuttaja/tilaaja: VR Track / Liikennevirasto

Sisällön kuvaus: Alueen kaikkien rautatieturvalaitteiden kunnossapito, vikapäivystys ja -korjaus osana asiakkaan turvalaiteryhmää.

Kesto: 15kk

Valmistumisajankohta: 06/2016

IR141013 Kankaan liikennepaikan turvalaitetyöt

Sijaintipaikkakunta: Kangas (Ylivieska)

Rakennuttaja/tilaaja: Liikennevirasto

Sisällön kuvaus: Kankaan liikennepaikan kokonaisuuteen kuului Rautatiedon osalta turvalaitteiden muutos- ja kytkentäsuunnittelu, kytkentä ja vaiheittaiset oman työn tarkastukset ennen vaiheittaisia liikenteelle luovutuksia, turvalaitteiden turvallisuustason muutostyöt. Edellä mainitut muutokset toteutettiin  Siemensin DrS tyyppiseen releasetinlaitteeseen. Lisäksi materiaalihankinnat, kaapit maajalkoineen ja niiden turvalaitetarvikkeet, kaikkien ulkolaitekaappien uusiminen, opastinmastot maajalkoineen ja niiden turvalaitetarvikkeet, baliisien ohjelmointi ja asennus sekä JKV-koodaimet.
Myös runkokaapeloinnin järjestelmäkytkennät, paikalliskaapeloinnin hankinta-, asennus- ja kytkentätyöt,
releasetinlaitteen muutosten vaiheittaiset käyttöönottotarkastukset (oman työn varmennus) ennen tilaajan suorittamia erillisiä käyttöönottotestejä sekä liikenteelle luovutusta kuului projektiin.

Työhön kuului lisäksi kaiken nykyisen turvalaitedokumentaation muuttaminen CAD –formaattiin ja dokumentaation ajantasaisuuden tarkastaminen, radan merkkien suunnittelu ja rakentaminen RATO17 mukaisesti esiopastimien välille kilometrivälille 640+040 ….645+100, asetinlaitteen turvallisuusperustelun laatiminen (Specific Application Safety Case) soveltaen standardin EN 50129 vaatimuksia. Urakoitsija toimitti myös urakan loppudokumentaationa safety case –dokumentin ja arviointilaitoksen hyväksymän turvallisuuden arviointikertomuksen.

Asetinlaitejärjestelmän vaihteenlämmityksien ohjauksien ja ilmaisujen muuttaminen Liikenneviraston julkaisun B17 mukaiseksi kuului myös työnkuvaan, jonka rajauksena toimi liikenteen kauko-ohjausjärjestelmän I/O -rajapinta. Kauko-ohjausjärjestelmän vaiheittainen muutossuunnittelu ja I/O -telineen muutostyöt materiaaleineen oli myös osana projektikokonaisuutta.

Hanke toteutettiin suunnittele ja toteuta -periaatteella. Suunnittelun osuus kokonaistyömäärästä oli 23%.

Hankkeen sopimussumma 0,8M€

Kesto: 13kk

Valmistumisajankohta: 06/2015

IR121203 Oulaisten pääurakan turvalaitetyöt

Sijaintipaikkakunta: Oulainen

Rakennuttaja/tilaaja: Lemminkäinen Infra Oy / Liikennevirasto

Sisällön kuvaus: Oulaisten rautatieliikennepaikan turvalaiterunkokaapelointi ja niiden mittaukset, vanhojen kaapeleiden esiinkaivuu, siirto ja suojaus, kaapelien näytöt, raidevirtapiirien seurantamittaukset, turvalaitteiden purkutöiden suunnittelu ja toteutus, väliaikaisten raidevirtapiiriosuuksien suunnittelu ja toteutus, turvalaitekaapelivaurioiden paikannus ja korjaus, matkustajainfo-näyttöjen siirtäminen ja käyttöönotto, kaappien ja opastimien jalustojen asennus, materiaalien hankinnat sekä kaapelikuvien päivitys. Raiteen 1 väliaikainen käyttöönotto sisältäen raidevirtapiirien, vaihteiden, opastimien ja avainsalpalaitteiden muutosten suunnittelun ja toteutuksen. Työhön kuului myös työnaikaisten turvalaitevikojen korjaus.

Kesto: 11kk

Valmistumisajankohta: 03/2015

Sähköradan käyttökeskustoiminta

Sijaintipaikkakunta: Helsinki

Rakennuttaja/tilaaja: Liikennevirasto

Sisällön kuvaus: Hankinta-asiakirjat 2014-2018. Hankkeessa Rautatieto laati sähköradan käyttökeskustoiminnan tarjouspyyntöasiakirjat sekä arvioitiin ja pisteytettiin annetut tarjoukset. Hankkeessa sovellettiin mm. Liikenneviraston sähkörataohjetta B22 sekä ohjetta palveluntuottajan turvallisuusuunnitelman laatimisesta ja sisällöstä.

Kesto: 11kk

Valmistumisajankohta: 11/2013

Patokankaan rakennuttamis- ja turvalaitetöiden valvonta

Sijaintipaikkakunta: Kemijärvi

Rakennuttaja/tilaaja: Proxion/Liikennevirasto

Sisällön kuvaus: Kemijärvi – Isokylä – Patokangas -rataosuuden turvalaiterakentamisen ja Patokankaan raakapuuterminaalin rakennuttamiskonsultaatio. Työtehtäviin kuuluivat mm. sähköradan kaukokäyttöön, teleyhteyksiin ja erityisesti turvalaitteisiin liittyvät asiantuntija-, rakennuttamis- ja valvontatehtävät.

Valmistumisajankohta: 12/2016

Kesto: 28kk

Teknisen valvomon asiantuntijapalvelut

Sijaintipaikkakunta: Helsinki

Rakennuttaja/tilaaja: Liikennevirasto

Sisällön kuvaus: Hankkeessa Rautatieto laati teknisen valvomon henkilöstön kilpailutuksen tarjouspyyntöasiakirjat kaudelle 2015-2019. Hankinta-asiakirjojen laatimisen lisäksi osallistuttiin tarjoajien arviointiin ja pisteytykseen yhdessä Liikenneviraston asiantuntijoiden kanssa.
Teknisestä valvomosta seurataan mm. asemien, ratatunneleiden sekä kiinteistöjen turvateknisten laitteiden tilaa. Lisäksi valvomon henkilöstön työtehtäviin kuuluu rautateiden liikkuvan kaluston valvontalaitteiden erityisseuranta. Seurattavat valvontalaitteet ovat kuumakäynti-ilmaisinlaitteita, pyörävoimailmaisimia, kaluston tunnistamiseen liittyviä RFID-laitteita sekä virroitinkameroita (APMS).

Valmistumisajankohta: 8/2014

Kesto: 8kk

VALTSU -järjestelmän tekninen määrittely

Sijaintipaikkakunta:: Helsinki

Rakennuttaja/tilaaja: Proxion/Liikennevirasto

Sisällön kuvaus: VALTSU-järjestelmä on Rautatiedon, Proxionin ja Liikenneviraston määrittelemä informaatioalusta, jonka avulla voidaan hallinnoida rataverkolla liikkuvan kaluston valvontatietoja ja hälytyksiä yhdestä paikasta.
Rautatieto johti VALTSU-informaatioalustan teknistä määrittelyä ja siihen liittyvään demoalustan toteutusta hankkeen alussa, luoden perustan valvontatiedon käsittelyn periaatteille ja käyttöliittymälle.

Valmistumisajankohta: 8/2012

Kesto: 8kk

RFID -järjestelmän tekninen määrittely

Sijaintipaikkakunta:: Helsinki

Rakennuttaja/tilaaja: Proxion Power/Liikennevirasto

Sisällön kuvaus: Hankkeessa toteutettiin liikkuvan kaluston tunnistamiseen ja valvontaan tarkoitetun RFID -järjestelmän tekninen määrittely sekä projektinjohtotehtävät. Kansainvälisessä hankinnassa tarjouspyyntöasiakirjat laadittiin englanniksi. Tehtävissä määriteltiin RFID -järjestelmän tekniset vaatimukset hankkeen kilpailuttamista varten sisältäen mm. lukijaverkoston suunnittelun. Projektissa osallistuttiin tarjoajien ja heidän tuotteidensa laadun arviointiin sekä tarjouksien vertailuun. Hanke sisälsi myös pilottivaiheen testisuunnittelun ja testauksen järjestelyt sekä osana sitä tarjotun laitteiston laadun ja riskien arviointi.

Kesto: 14kk

Valmistumisajankohta: 8/2012